Sustainable events: STT49 และ Carbon Footprint และเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทีมบริหารพบสาขาวิชาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

04
FEB
2024

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

Sustainable events: STT49 และ Carbon Footprint และเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทีมบริหารพบสาขาวิชาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ยังคงถือโอกาสสื่อสารกัน เกี่ยวกับ การประชุม STT 49 ที่ผ่านมา ที่ทางเราได้พยายามจัดการประชุมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยได้ใช้แนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของ Sustainable events มาใช้ในการจัดประชุม ที่ได้มีการสื่อสารไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ในการลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก โดยได้มีทีมงานทำการคำนวณเรื่องนี้ พร้อมกับทุกภาคส่วน ที่พยายามช่วยกันจัดงานให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว โดยทีมงานได้มีการวิเคราะห์ตัวเลขออกมาพบ ค่า carbon footprint ในวันงานรวมถถึงช่วงเตรียมงานด้วยคือระหว่างวันที่ 22 ม.ค. -25 ม.ค. มีค่าเท่ากับ 131.26 ตัน CO2eq เราลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการประชุมแบบเดิมลงไปได้ค่อนข้างดี โดยพบว่าเราสามารถช่วยกันลด carbon footprint ในหมวดต่าง ๆ รวมลงได้ รวม 26.5 ตัน CO2eq ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้คำนวณเรื่อง carbon footprint ในการจัดกิจกรรมและมีการเก็บข้อมูลออกมา น่าจะเป็นแนวทางและข้อมูลตั้งต้นสำหรับการทำงานเพิ่มเติมในส่วนนี้ ต้องถือโอกาสขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่พยายามช่วยกันจัดงานออกมาให้เป็นไปตามแนวทางของ Sustainable events นะคะ หากท่านไหนสนใจเพิ่มเติมเรื่องนี้ หรือมีข้อแนะนำใด ๆ ในการช่วยกันลด carbon footprint ในองค์กร แจ้งกันมานะคะ

หลังจากได้รับคำแนะนำ และข้อคำถามจากการจัดกิจกรรมทีมบริหารพบประชาคมวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ทางทีมบริหารได้นำมาหารือกันเพิ่มเติม โดยได้มีแนวทางในการระดมความเห็นและมอบหมายให้มีชุดกรรมการต่าง ๆ ในเรื่องของการทบทวนโครงสร้าง ซึ่งทราบมาว่าได้มีการจัดชุดกรรมการ และหารือร่วมกันไปบ้างแล้ว และอีกแนวทางหนึ่งที่จะดำเนินการเรื่องนี้เพิ่มเติมคือการที่ทางทีมบริหารไปหารือ สื่อสารเพิ่มเติมกับทางสาขาอีกทางหนึ่งด้วย โดยได้มีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเราจะไปพบกับสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ, วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวันสุดท้ายคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาพูดคุยกัน หารือกันเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ และร่วมกันหาแนวทางที่ดีที่สุด เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการจัดการเพิ่มเติมให้กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อทางเราจะได้จัดเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ต่อไป สามารถ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/27YDsxLZsJJTdT7U9 และจะถือโอกาสประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยในส่วนที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ทำการสอบถามการประเมินผลกระทบจากการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทส่วนงานวิชาการมาด้วยกันนี้ ตามลิงค์อันนี้นะคะhttps://forms.office.com/r/vjQVSCDh4v รบกวนพวกเราเข้าไปให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยนะคะ

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการระยะที่ 2 โดยครั้งนี้ทางคณะฯ ได้เชิญวิทยากรจากใน และนอกคณะฯ มาบรรยายโดยจะเริ่มจากวันแรก 12 กุมภาพันธ์ ในหัวข้อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ RDO ต่อด้วยวันที่ 22 กุมภาพันธ์กับศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ในหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และสุดท้ายกับ ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ กับโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการตีพิมพ์วารสาร top ระดับโลก ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ เชิญชวนนะคะ

สุดท้าย เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ปีนี้พิเศษนิดนึงมี 29 วัน ได้วันพิเศษเพิ่มมา 1 วัน ใช้วันนั้นให้ดีที่สุด ให้พิเศษที่สุดกันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)