ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2567 และขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมทีมบริหารพบสาขา

18
FEB
2024

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2567 และขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมทีมบริหารพบสาขา

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 ต้องขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร ปภาวี ฟาน โดมเมเลน สำหรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน รศ.ดร. เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย ด้านบริการวิชาการ ผศ.ดร.สุธิตา ชูสว่าง ด้านกิจการนักศึกษา และ รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 ขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเททำงานในบริบทต่าง ๆ ให้กับองค์กรมาโดยตลอด รวมไปถึงอีกหลาย ๆ ท่านที่ช่วยกันทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับองค์กรและนักศึกษาของเรานะคะ เรามีคณาจารย์จำนวนมากที่มีทุ่มเทให้กับหน้าที่ของตนเอง และนักศึกษาของเรา ทราบว่าคณะกรรมการแต่ละด้านตัดสินใจกันยากมาก ซึ่งสะท้อนถึงความเก่งและความเข้มแข็งของคณาจารย์ของเราในภาพรวมอีกด้วย ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ

สัปดาห์นี้ มีโอกาสที่ทีมบริหารได้พบบุคลากรจากสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา ตั้งแต่วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างการบริหารของสายวิชาการ ได้มีโอกาสสื่อสารในเรื่องของการจัดการทรัพยากร รวมถึงโครงสร้างการบริหารของสาขา มีหลายประเด็นที่ได้รับการสอบถามมา ซึ่งเราได้รับมาดำเนินการต่อ บางเรื่องหาข้อมูลได้เร็วก็สามารถนำมาสื่อสารได้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตรากำลังที่รับมาเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือเรื่องของ timeline ในการทำงานเรื่องนี้ เรื่องของการจัดการทรัพยากรอื่น ๆ ที่ยังมีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ หรือเรื่องของครุณภัณฑ์ ก็จะรับมาดำเนินการ โดยจะมีการจัดหาเกณฑ์การถือครองและใช้พื้นที่ในภาพรวมของคณะ รวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดด้วย โดยจะมีทีมทำงานเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ และจะนำแจ้งให้พวกเราทราบเพิ่มเติม ในเรื่องของแนวทางในการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมของคณะ ที่อยากให้เห็นภาพชัดเจนเข้มแข็งมากขึ้นและน่าจะต้องมีการทบทวนกันเพิ่มเติมจากปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนไป หน้างานพัฒนานักศึกษาที่ควรจะต้องร้อยงานและให้เห็นจุดเข็งของแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติมด้วย ก็จะรับมาจัดระบบและทำงานให้สอดคล้องต่อเนื่องต่อไป หลายเรื่องมีระบบกันอยู่แล้วแต่อาจจะขาดการสื่อสาร หลายเรื่องอาจจะไม่ครบทั้ง value chain หรือ stakeholders ก็จะได้ทำความเข้าใจกัน หรือหากยังไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะได้ปรับปรุงกันต่อไป สำหรับในส่วนเรื่องของงานบริหารต่าง ๆ ก็จะรับมาดำเนินการและชี้แจงเพิ่มเติมกลับไปอย่างเป็นระบบนะคะ และเชื่อว่าต้องมีการสื่อสารและพูดคุยกันอีกหลายครั้ง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแลองค์กรนะคะ หากมีประเด็นข้อสงสัยตรงไหน ขอให้มีการสอบถามหารือกันมา วันนี้เรามีข้อมูลตัวเลข ต่าง ๆ ที่อธิบายตอบได้อย่างเป็นระบบ หากความไม่เข้าใจใด ๆ ที่เกิดขึ้นและคิดว่าน่าจะส่งผลเสียให้กับองค์กร หรือก่อให้เกิดความไม่สบายใจใด ๆ สามารถสายตรงแจ้งมาที่คณบดีได้ตลอดเวลา หรือสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัยได้อีกทางนึงด้วย ความไม่เข้าใจที่ตรงกัน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กร ล้วนแต่ไม่ส่งผลดีกับใครเลย อาจจะรบกวนพวกเราเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยนะคะ

สุดท้ายยังคงอยู่บนความเชื่อเดิมว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรนะคะ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ นางสาววิชชุดา สุขนุ้ย นางสาวธนภัทร สุระกุล และนายอิสรภาพ ชุมรักษา สำหรับตำแหน่งชำนาญการ มีโอกาสจะได้เชิญทั้ง 3 ท่านได้สร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับท่านอื่นๆ ได้ขอตำแหน่งต่อไป โดยติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/news/2024/02/personnel-promoted-2-2567/ และสามารถดูตัวอย่างรูปเล่มได้ที่ https://bit.ly/49e9oHU

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)