แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชชุดา สุขนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ผลงาน วิจัย: 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านในชีวิตวิถีใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ (ปริมาณงาน 70%) 2) Photogate sensor for compound physical pendulum experiments (ปริมาณงาน 50%) ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนภัทร สุระกุลนักวิชาการอุดมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ผลงานวิจัย: การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean โดยใช้ Google Form Approvals เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการบริหารจัดการงานสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปริมาณงาน 100%) ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับนายอิสรภาพ ชุมรักษานักวิชาการอุดมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ผลงานเรื่องคู่มือ : การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตโดยใช้หลัก Storytelling Canvas (ปริมาณงาน 100%) ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES