ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการได้รับรางวัลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 ดังนี้

แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES