คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้า 4 เหรียญทอง ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ภายใต้คณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมและส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดในเวที “วันนักประดิษฐ์” ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” โดยในครั้งนี้มี 5 ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คว้ารางวัลดังต่อไปนี้

รางวัล “เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” ผลงานระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหาร ผลงานเรื่อง “บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดแผ่นฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน” คณะผู้ประดิษฐ์ น.ส.วิภาวดี พรหมพิพักษ์, น.ส.ศิวาพร บิลหมัน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.สุภากิจ เภาเสน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

รางวัล “เหรียญทอง” ผลงานระดับอุดมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ผลงานเรื่อง “สายสวนปัสสาวะเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดใบยูคาลิปตัสสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์และไบโอฟิล์ม” คณะผู้ประดิษฐ์ น.ส.สิรีธร คุระแก้ว, น.ส.ธนัญญา ธนบัตร, นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.สุภากิจ เภาเสน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

รางวัล “เหรียญทอง” ผลงานระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่อง พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ผลงานเรื่อง “แผ่นฟิล์มสำหรับเวชภัณฑ์สำอางจากน้ำมันปาล์มและเสริมแรงด้วยเซลลูโลสนาโนคริสตัลจากทะลายปาล์ม” คณะผู้ประดิษฐ์ นางสาวสุชาวดี รัตนะ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง

รางวัล “เหรียญทอง” ผลงานระดับมัธยมศึกษา กลุ่มการเกษตร ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมไฮโดรเจลสมุนไพร สำหรับป้องกันโรคเต้านมโคอักเสบ” คณะนักเรียนผู้ประดิษฐ์ นางสาวกัญญาพักตร์ เพชรหนู , นางสาวปารมี อิสโร สถาบันการศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.สุภากิจ เภาเสน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

รางวัล “เหรียญทอง” ผลงานระดับมัธยมศึกษา “เหงือกจำลองในช่องปากจากยางธรรมชาติเพื่อฝึกเย็บ” คณะนักเรียนผู้ประดิษฐ์ นายวรเมธ สิงติ, นางสาวสุพิชญา ลายจันทร์ สถาบันการศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง

รางวัล “เหรียญทอง” ผลงานระดับมัธยมศึกษา “วัสดุดูดซับรูปเเบบใหม่จากโฟมคอมพอสิตพอลียูรีเทนชีวภาพจากน้ำมันเมล็ดลูกยางพาราร่วมกับเศษเปลือกไข่เหลือทิ้ง” คณะนักเรียนผู้ประดิษฐ์ นางสาวปลายฟ้า ทั่งไพบูลย์, นางสาวปวีณ์ลดา เพ็ชรมณี สถาบันการศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง

รางวัล “เหรียญเงิน” ผลงานระดับมัธยมศึกษา “การพัฒนาที่นอนยางธรรมชาติเพื่อลดเเรงกดทับ” คณะนักเรียนผู้ประดิษฐ์ นายนัธวัฒน์ สิงห์ธนสาร, นางสาวสิริภรรัศมี ใจจ้อง สถาบันการศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง

รางวัล “เหรียญทองเเดง” ผลงานระดับมัธยมศึกษา “การศึกษาเบื้องต้นของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งจากนํามันปาล์มดัดแปรเพื่อใช้งานเป็นทุ่นลอยทางทะเล” คณะนักเรียนผู้ประดิษฐ์ นางสาวชนกันต์ ทรงทองคำ, นางสาวพิมพ์นภัส ศรีจันทร์สถาบันการศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง

ประกาศนียบัตร OUTSTANDING AWARD FROM citizen innovation ผลงานระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหาร ชื่อผลงาน : บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดแผ่นฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน คณะผู้ประดิษฐ์ น.ส.วิภาวดี พรหมพิพักษ์ , น.ส.ศิวาพร บิลหมัน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.สุภากิจ เภาเสน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่สร้างชื่อเสียงกลับมายังคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES