ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่23 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซูใบดา มิง หลักสูตรฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านนานาชาติ จากโครงงานชื่อ The effects of post-annealing on the characteristics of niobium oxide films deposited by E-beam evaporation จากสถานที่สหกิจศึกษา National Pingtung University โดยมี Prof. Prof. Wen – Jen Lee และ รศ.ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริภากร สุทิน หลักสูตรจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบที่ 1 ด้านนานาชาติ จากโครงงาน Development of glucose-utilizing Cupriavidus necator strain for PHA production จากสถานที่สหกิจศึกษา Universiti Sains Malaysia โดยมี ผศ.ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิภาวดี พรหมพิทักษ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบที่ 2 ด้านนวัตกรรม จากโครงงาน Development an antimicrobial menstrual cup from Rhodomyrtus tomentosa-loaded medical-grade silicone to reduce the risk of menstrual toxic shock syndrome จากสถานที่สหกิจศึกษา ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีดร.สาวิตรี ดือราแม เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัชชุภรณ์ ทับทิมเมือง หลักสูตรจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโครงงานการลดความเสี่ยงของจุดสะสมจุลินทรีย์ในเครื่องผ่ากุ้งอัตโนมัติ จากสถานที่สหกิจศึกษา บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด โดยมีดร.ศักศ์รินทร์ เหล่ทองคำ, ดร.สุภากิจ เภาเสน เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพนิตนันท์ จอมสุริยะ หลักสูตรวัสดุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรม จากโครงงานศึกษาการขึ้นรูปสินค้าประเภทฟุตวาล์วด้วยออโธเรซิ่น จากสถานที่สหกิจศึกษา บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด โดยมีรศ.ดร.ธวัช ชนะดี เป็นที่ปรึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES