วมว. ศูนย์สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ Sustainability Empowerment Sharing Innovation

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. ม.อ.หาดใหญ่ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ให้การต้อนรับนักเรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ทั่วประเทศ กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16” โดย โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ กล่าวเปิดงานผ่านวีดิทัศน์ ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. ม.อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายโครงการ วมว. โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และที่สำคัญในปี 2568 นี้ จังหวัดสงขลายังได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมผลักดันให้จังหวัดเป็น Sport City ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมทัศนศึกษา ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของเมืองเก่าสงขลา พัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล

และในด้านวิชาการ ก็ยังมีบรรยายพิเศษโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งเรื่อง “สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฉบับนักวิทย์” โดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร “แชร์ไอเดีย ในการสร้างมูลค่าน้ำยาง” โดย รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี การสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล และ นักเรียน วมว. หัวรถจักรขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา พร้อมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีในอนาคต รวมถึง กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยสามารถติดตามข่าวสารร่วมถึงการถ่ายทอดพิธีเปิดได้ช่องทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ หรือทางเว็บไซต์งาน https://scius.sci.psu.ac.th/sciuscamp16/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES