ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดผลงานสหกิจศึกษา The Best Science Project Award 2024

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการสหกิจศึกษา ปี 2567 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. The Best Science Award 2024

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

  • นางสาวลลิตา ขาวแก้ว สาขาวัสดุศาสตร์ รางวัลดีเด่น
  • นางสาวกุสุมา กูรอหมึน และ นางสาวพนิตนันท์ จอมสุริยะ สาขาวัสดุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับวิทยาเขตด้านนวัตกรรม
  • นาวสาวพรรภษา ปูนิล และ นางสาวซูใบดา มิง สาขาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับวิทยาเขตด้านนานาชาติ

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  • นางสาววิภาวดี พรหมพิทักษ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับวิทยาเขตด้านนวัตกรรม
  • นางสาวรัชชุภรณ์ ทับทิมเมือง หลักสูตรจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น และได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับวิทยาเขตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นางสาวพัทรินทร์ เตยแก้ว หลักสูตรชีววิทยาที่ได้รับรางวัลดีเด่น
  • นางสาวสิริภากร สุทิน หลักสูตรจุลชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับวิทยาเขตด้านนานาชาติ

The Best Science Project Award 2024

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES