คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง สุราษฎร์ธานี

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ปฏิบัติภารกิจภายใต้สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง คุณณัฐวัฒน์ จำปา ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการให้บริการนักเรียนในการทำโครงงานวิจัย ในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการสถานที่ในการทำโครงงาน การให้บริการเครื่องแก้ว สารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการให้บริการ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ ภายใต้โครงการห้องเรียน วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES