นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ 2nd COIL: SDGs Global Camp 2024 ณ ประเทศญี่ปุ่น

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา หน่วยวิเทศสัมพันธ์พร้อมทั้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 10 รายได้เข้าร่วมโครงการ 2nd COIL: SDGs Global Camp 2024 ณ Toho University เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ (SDGs)

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ SDGs ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงจากการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ โดยก่อนการเดินทางไปเข้าค่าย นักศึกษาต้องเข้าคลาสเรียนออนไลน์เพื่อทำงานกลุ่มและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นและไต้หวัน ซึ่งการเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามสถานที่สาธารณะในเขตเมืองชิบะและโตเกียว เช่น โรงเรียน ชายหาด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ทำให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

นอกจากการทำโปรเจ็คแล้ว หนึ่งในไฮไลท์ของค่ายนี้คือการทัศนศึกษา ณ Shitada-no-Mori Satoyama พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใจกลางเมืองที่เน้นให้มนุษย์อยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติ นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหาร และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร การปลูกพืชหมุนเวียน การทำนาข้าว พืชและสัตว์ท้องถิ่น การทำนุบำรุงรักษาป่า รวมไปถึงสถาปัตยกรรมบ้านโบราณ

วันสุดท้ายของโครงการ นักศึกษาทุกกลุ่มต้องนำเสนอข้อมูลและรายงานผลที่ได้จากการลงพื้นที่เป็นภาษาอังกฤษ การสัมผัสประสบการณ์จริง ณ ต่างแดนทำให้นักศึกษาได้ใช้ทั้งทักษะการสื่อสาร ทักษะการปรับตัว ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นซอฟต์สกิลทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES