ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวที ปขมท. แคแสดวิชาการ 67

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 “แคแสดวิชาการ’ 67 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอนลงานวิจัย รูปแบบโปสเตอร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ คุณสุนทร ขวัญอ่อน คุณอังคณา ยาบา คุณณัชยาตา หมวกทอง และ คุณผุสดี มุหะหมัด เรื่องการพัฒนาวิธีทคสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ชองวิธีทดสอบปริมาณใบยูเร็ตในปุ๋ยยูเรีย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอมงานวิชัย รูปแบบโปสตอร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีกับ คุณสกลวรรษ์ เพชรประกอบ คุณกนกอร ศรีจันทร์ คุณจวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ และคุณสุจิตรา แก้วสระ เรื่อง ปฏิบัติการเคมีย่อส่วน : จลนพลศาสตร์ของโครเมียม (VI) กับเอทานอล

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 รางวัลที่ทำชื่อเสียงมาให้กับคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเวทีระดับประเทศ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES