ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของ วช.

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เเละมีการจัดโครงการการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบการยอมรับร่วม peer evaluation ซึ่งทางห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เสนอชื่อห้องปฏิบัติเข้ารับการรับรองไปจำนวนทั้งหมด 14 ห้องปฏิบัติการ ประกาศผลผ่านการรับรองจำนวน 12 ห้อง ซึ่งต้องแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

  1. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (CH318) โดย รศ.ดร.จงดี บูรณชัย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  2. ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเชื้อรา (CH402) โดย ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล / ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  3. ห้องปฏิบัติการกลางทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลฯ (BSc0206) โดย นางสาวปัญชลิกา เดชะมาก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองที่ท่านด้วยครับ
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES