ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ประจำปี 2567 รอบ Final ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล ในเวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ประจำปี 2567 รอบ Final ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริภากร สุทิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงาน : Development of glucose-utilizing Cupriavidus necator H16 strain for PHA production โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล สถานประกอบการที่ออกปฏิบัติงาน : Universiti Sains Malaysia

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิภาวดี พรหมพิทักษ์ ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย โครงงาน : การพัฒนาถ้วยอนามัยต้านจุลชีพจากซิลิโคนเกรดการแพทย์ผสมสารสกัดใบกระทุเพื่อลดความเสี่ยงจาก Menstrual Toxic Shock Syndrome โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล สถานประกอบการที่ออกปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แสดงความยินดีของทั้ง 2 รางวัลด้วยนะครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES