ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับประเทศ UAMC2024

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยวรรณ อาญาพิทักษ์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอแบบบรรยาย โครงงานเรื่อง On the Diophantine equation x+y=xy over the ring of integers of the quadratic number fields

ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 The 12th Undergraduate in Applied Mathematics Conference (UAMC2024) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES