คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU กับโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุทธิรักษ์ (2210) ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 โรงพยาบาลหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ทีมบริหารในครั้งนี้ โดยความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ในสาขาฯ รวมถึงคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงนาม MOU เป็นการต่อยอดมาจากการร่วมงานวิจัยระดับกลุ่มย่อยจากการเข้าฝึกสหกิจศึกษา จนในปัจจุบันความร่วมมือที่เกิดขึ้นขยายวงกว้างครอบคลุมในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ร่วมกันผลิตสื่อการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ และสาขาอื่นๆ (Research & Technology Assessment) นอกจากนี้ยังจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการจัดให้มีทีมที่ปรึกษาในการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรของทั้งสองฝ่ายร่วมด้วย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES