ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามมติในคราวประชุมครั้งที่ 439 (3/2567)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้นในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 439 (3/2567) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (Sหัส 0132) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 439 (3/2567) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา อธิวิวัฒน์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา (รหัส 2117) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 439 (3/2567) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

แสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES