คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR)

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทีมงานศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีพิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐาน

ซึ่งการบรรยายแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เริ่มจากการบรรยายในหัวข้อ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) ทฤษฎีไฟ และอุปกรณ์ดับไฟ และฐานปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) และ ฐานดับเพลิงจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL