คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความผูกพัน

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความผูกพัน กับบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ ดูก็อง วิลเลจ จังหวัดตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะ และหลักสูตรต่างๆ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ให้บริการด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายการมีส่วนร่วมสำคัญของบุคลากรในวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีโดยบุคลากรคณะฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี ต่อเนื่องด้วยการประชุมออกแบบหลักสูตรของคณาจารย์ในภาค และ การบรรยายเรื่องความก้าวหน้าในตำแหน่งงานจาก งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เเก่บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความผูกพัน ก็เสร็จสิ้นพร้อมได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคลากรทุกท่าน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL