คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. และ UKM จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSTUP2024

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ และ Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Science and Technology UKM-PSU (ISSTUP2024) ภายใต้หัวข้อ “Food and Science for Sustainable Future” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และนำเสนอปากเปล่าของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ณ โรงเเรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Food and Nutrition , Physical and Computational Science และ Life Science พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจโดยคณาจารย์จากทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังได้มีการร่วมหารือของคณะกรรมการผู้จัดงานทั้ง 3 ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน (Research Collaboration) ความเป็นไปได้ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง PSU-UKM (Student Mobility) และการจัดงานประชุมในครั้งต่อไปโดย UKM เป็นเจ้าภาพ

นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่ต่อยอดมาจากความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะได้นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยื่นต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES