ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรที่คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่คว้ารางวัลในเวทีงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

นางสาวสุกัญญา ยอดนวล นศ.ปริญญาโท หลักสูตรสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ รางวัล : OUTSTANDING (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) ชื่อผลงาน : Novel hypothesis testing for the scale parameter of the Poisson Inverse Weibull (PIW) distribution with practical application อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล

นางสาววิชญา สมบูรณ์มาก นศ.ปริญญาโท หลักสูตรสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ชื่อผลงาน : Simple hybrid models for accurate forecasting of AQI in Hat Yai, Thailand: The ARIMA-ANN-REG and ARIMA-ANN-QREG approach via HM4AQI web application รางวัล : OUTSTANDING (นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล

ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ รางวัล : OUTSTANDING (นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย) ชื่อผลงาน : Smart data analysis web application for Thai traditional medicine research (SDA4TTMR)

 

แสดงความยินดีกับทั้ง 3 รางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES