ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรที่คว้ารางวัลในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากร ที่คว้ารางวัลในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567 การพลิกโฉมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดังนี้

นายณัฐวุฒิ จันทร์เหล็ก จิรพรรณ สัจจารักษ์ และ ศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารในเอ็มบริโอของหมึกหอม

อาจารย์แสงเชาว์ ทองสีนุช และ นายเมธาวี แก้วบัญดิฐ หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาโฟมยางธรรมชาติสำหรับการดูดซับและการส่งผ่านเสียง

 

นางสาววราภรณ์ ห่าหอ (นักวิจัย) ศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว เสาวลักษณ์ มาลาวะ นัทท์ นันทพงศ์ และ สุกัญญา พูลทจิตร หลักสูตรเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง ระยะเวลาฟื้นฟูการเจริญเติบโตของปลากัด (Betta splendens) หลังการขนส่งภายในประเทศ

นางสาวพนิตตา บุญศรีรัตน์ จิรพรรณ สัจจารักษ์ ศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว และ ณัฐวุฒิ จันทร์เหล็ก นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ภาคบรรยาย ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์เรื่อง คุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีเอสและอะไมเลส และการประเมินประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลองในปลิงขาว (Holothuria scabra) ระยะโตเต็มวัย

นางสาวเบญจมาศ พลสิงห์ และ รศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับดี ภาคบรรยาย วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานเรื่อง อิทธิพลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้งและการประยุกต์ใช้งาน

แสดงความยินดีกับทั้ง 5 รางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES