คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรางวัลนักศึกษากิจกรรมตัวอย่างคณะฯ 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับผลการคัดเลือกนักศึกษากิจกรรมตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ความสนใจร่วมกันทำกิจกรรมมากขึ้น

 1. นางสาวกชกร ลิ่มพานิช เคมี
 2. นางสาวกรกนก ศรีสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. นางสาวกัญจน์ณัฏฐา บุญสนิท ชีววิทยา
 4. นางสาวจตุพร หวานทอง ชีววิทยา
 5. นายติณห์ ฤทธิ์โต วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. นางสาวธรีรัตน์ เหล่าดี เคมี-ชีววิทยา
 7. นายนนทวัฒน์ มหันตมรรค วิทยาการคอมพิวเตอร์
 8. นายนวพล ณ ถลาง จุลชีววิทยา
 9. นางสาวนิชาภา ศรีวิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์
 10. นายปวริศ แจ่มจันทา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 11. นางสาวสุภัชชา ศรีเทพ ชีววิทยา
 12. นายอชิตพล ศรีวิสุทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 13. นางสาวอมรกานต์ สุวรรณชนะ เคมี
 14. นางสาวอรุณพิศ เพชรขาว วิทยาการคอมพิวเตอร์
 15. นายปวริศร์ คงช่วย เคมี-ชีววิทยา
 16. นางสาวพิมพ์ชนก แก้วห้วย เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

แสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES