ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวที ISSTUP2024

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีประชุมนานาชาติ The 2nd International Symposium on Science & Technology UKM-PSU 2024 (ISSTUP2024) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ Crystal Hotel Hat Yai

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววณิชยา บุญเกิด โครงงานเรื่อง Biodegradation of phenolic compounds in palm oil mill effluent by white rot fungi ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแบบ Poster กลุ่ม Life Science โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.อรมาศ สุทธินุ่น เเละ ดร.นัฐวุฒิ บุญยืน (ผู้ร่วมทำวิจัย)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภากร สุทิน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอแบบ Poster กลุ่ม Life Science โครงงานเรื่อง Effects of Mycorrhizal fungi on the growth Durio zibethinus seedlings โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิไลลักษณ์ สุวะโซโน

แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 รางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES