ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการช่วยฟื้น คืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการช่วยฟื้น คืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้อง L.1 และสนามวิดยาดินแดง คณะวิทยาศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานเรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัย และเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) โดยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในคณะฯ และนำความรู้ไปปรับใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL