ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ส่งผลงานในเวทีแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้รับคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับผลงานการประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN ในการปรับปรุงกระบวนการประเมินประเภทของโครงการวิจัย ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของ นางสาวธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร และ นางสาวธนภัทร สุระกุล งานสนับสนุนการวิจัย ที่ได้รับคัดเลือกระดับวิทยาเขต โดยมี รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร เป็นที่ปรึกษา

และขอแสดงความยินดีกับผลงาน การปรับปรุงกระบวนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้แนวคิด LEAN ของ นางสวลี บัวศรี และนางสาวธนภัทร สุระกุล งานสนับสนุนการวิจัย ที่ได้รับคัดเลือกระดับวิทยาเขต โดยมี นางสาวธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร เป็นที่ปรึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES