ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าลงทะเบียนแต่ละหัวข้อท่านละ 800 บาท

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES