คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Pure Agriculture ต่อยอดสหกิจศึกษา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมทอง ชื่นชม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เพียว แอกกริคัลเจอร์ จำกัด ในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

โดยความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม รวมถึงการสร้างโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทักษะต่างๆ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกด้วย โดยทางรองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่านับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงาน ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจุดเดียวกัน คือ การพัฒนา ส่งเสริมงานด้านวิชาการ ต่อยอดไปสู่งานวิจัย รวมถึงการบูรณาการไปยังงานด้านบริการวิชาการสู่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม/โครงการภายใต้ความร่วมมือ ทั้งในด้านบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย องค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงสถานที่ หากจะมีการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกันภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่เราทั้งสองฝ่ายและจะเป็นการดียิ่งหากได้คืนประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES