คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนาม MOU กับโรงเรียนวรพัฒน์ ยกระดับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ต้อนรับ ดร.พัฒน์ มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิขาการ ว่าด้วยบันทึกข้อตกลงในการสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา การส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนของนักเรียนและครู และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลานั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นสมาชิกในเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนในการผลักดันและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆ นักเรียนรวมถึงคุณครู ผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ประกอบกับทางโรงเรียนวรพัฒน์ ได้เคยมาร่วมงาน Science Career and Internship Festival (SCI Festival) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ในบทบาทของ Stakeholder และเพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มองเห็นช่องทางในสายวิชาชีพครูเพิ่มมากขึ้น โดยหลังจากการลงนามความร่วมมือในวันนี้แล้ว จะได้มีการหารือเพื่อวางแผนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ภายใต้ความร่วมมือต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES