ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความประพฤติดีใน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีจากสังคมโดยรวม พร้อมทั้งอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

 • คุณดวงเดือน อังศุสิงห์ Sc.12 คณิตศาสตร์
 • รศ.รสิตา โอสถานนท์ Sc.13 เคมี
 • คุณชัยวัฒน์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ Sc.15 คณิตศาสตร์
 • คุณภัทรพล วงศ์จงรุ่งเรือง Sc.15 คณิตศาสตร์
 • คุณลัศนันท์ ลีลามณี Sc.15 คณิตศาสตร์
 • รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์ Sc.16 เคมี
 • คุณจิตติมา ใสบริสุทธิ์ Sc.20 คณิตศาสตร์

ด้านผลงานเด่น

 • คุณกฤษฎา เพ็งแก้ว Sc.19 เคมี
 • รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส Sc.34 เคมี

ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

 • ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา Sc.20 คณิตศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

 • ผศ.ดร.นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์ บัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • ศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ Sc.41 เคมี
 • คุณมูรณีย์ มะแซ Sc.45 ชีววิทยา

ต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1 แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES