คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับคณะต่างๆ เพื่อทบทวนรายวิชาบริการ ให้ตรงตามความต้องการของบัณฑิต

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และ ห้อง Smart Classroom วท.2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะฯ ต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์ให้บริการจัดการเรียนการสอน

ทั้งหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 12 คณะ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา รวมถึงการกำหนดแนวทางในการบริหารการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกคณะฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL