คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ยกระดับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ Conference in Number Theory and Applications (CNA2024) ขึ้น ณ ห้อง BSc3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งการประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Some of My Mathematical Family Works” และ Professor Bruce Reznick Department of Mathematics, University of Illinois Urbana-Champaign บรรยายในหัวข้อ “Introduction to Mathematical Research in Number Theory” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ร่วมกัน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES