ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา ช่วยคงทอง จากการประชุมนานาชาติ MST41

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา ช่วยคงทอง นักศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้นปี 2 โดยมี รศ.ดร.วิภาพรรณ ขิมมากทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ได้รับรางวัล Best poster presentation จากการประชุม The 41st International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST41) on 4-8 June 2024 at Chiang Mai Grandview Hotel & Convention Center, Chiang Mai, Thailand

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES