ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ ตันเอกวรชัย ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการ NCST 2024

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ ตันเอกวรชัย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น บทความวิจัยดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย เรื่อง สถาปัตยกรรมระบบการสร้างสื่อแบบ Augmented Reality โดยอาศัยเทคโนโลยี Web-XR

ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES