คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา จักรทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ บุคลากร ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคอหงส์ ศูนย์ฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ม.อ. หน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย สังกัดงานรักษาความปลอดภัยคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ศูนย์แม่ข่ายวิทยุ ม.อ. และงานจราจรและความปลอดภัย ม.อ. จัดโครงการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567 โดยจำลองสถานการณ์จริง ณ อาคารชีววิทยา (จุดเกิดเหตุหลัก) อาคารเคมี และอาคารปฏิบัติการใหม่ (NML) (อาคารใกล้เคียง)

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. โดยการทบทวนการดำเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา จักรทอง ในรูปแบบ ซ้อม Tabletop Exercise ณ ห้อง L5 เพื่อให้การดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรัดกุม ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อม และช่วงบ่ายได้จำลองสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากร โดยในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร ในคณะฯ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยอย่างถูกวิธี ทั้งในเรื่องการกระโดดหนีไฟจากที่สูงให้ปลอดภัย การอพยพหนีไฟโรยตัวในอาคารสูง และการใช้ถังดับเพลิงด้วย

ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะมีกิจกรรมอบรม และการซ้อมแผนเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมตลอดเวลา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES