ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะ พยายามอุทิศตนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก

รางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประดิษฐ์ท่อหายใจที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียและไบโอฟิล์มโดยการเคลือบอนุภาคชิลเวอร์นาโนซึ่งใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสเป็นสารรีดิวซ์” (Synthesis of Silver Nanoparticles using Eucalyptus Leaf Extract and Their Application as Antimicrobial and Antibiofilm Coating Agents for Endotracheal Tube) โดย นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม และ Prof. Dr. Friedrich Gotz

รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวดูดซับของแข็งอนุภาคแม่เหล็กคอมโพสิทสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อยปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม” (Magnetic Composite Solid Phase Adsorbents for the Extraction and Determination of Trace Organic Contaminants in Foods and Beverages) โดย นางสาวสิรินธร จุลกัลป์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส บุญเกิด อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างขั้วไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งอย่างง่ยสำหรับเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า” (The fabrication of facile disposable electrode for electrochemical sensors) โดย นายอัสมี สอและ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร และ ศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร

ระดับปริญญาโท

รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้ Bacillus sp. P1 เป็นตัวควบคุมชีวภาพและสารที่ผลิต Exopolymeric Substances สำหรับเคลือบผลมะม่วงสุก” (The Use of Bacillus sp. P1 as Biocontrol Agent and Its Exopolymeric Substances for Ripe Mango Coating) โดย นางสาวศศิธร บินหมัด สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์

รางวัลระดับชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์กลไกการควบคุมทางชีวโมเลกุลของ liposomal CRE-SD ในกระบวนการสร้างเชลล์สลายกระดูกผ่านกลไกการส่งสัญญาณ canonical NF- K B signaling pathway ด้วยวิธี in vitro และ in silico”(In Vitro and In Silico Analyses of Biomolecular Regulation of Liposomal CRE-SD on Osteoclastogenesis via a Canonical NF- K. B Signaling Pathway) โดย นายสมพจน์ จันทรวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช นวลละออง

แสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES