คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมไหว้ครูอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความเคารพ ก่อนเรียนรู้จากร่าง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัด พิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) ปีการศึกษา 2567 โดยมี ผศ.ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ ประธานในพิธี

โดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีคือนักศึกษาที่ต้องเรียนรู้ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ สำหรับพิธีจะเป็นการทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ โดยการวางพวงมาลัย พร้อมปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาจะพบกับอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาเล่าเรียนตลอด 1 ภาคการศึกษา ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES