ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ สำหรับใครต้องการศึกษาข้อมูลการขอชำนาญการสามารถศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://link.psu.th/jS82p

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES