สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. เข้าไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา และหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ได้เข้าพบทีมบริหาร คณาจารย์สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อ พิธีไหว้ครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคณาจารย์ที่เคารพและเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้การต้อนรับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES