คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ (นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล)

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีมติให้โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค และเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจาก 3 สถาบันทางภาคใต้ร่วมดำเนินการ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมาหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

สำหรับการหารือในวันนี้ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการพัฒนาความร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงาน ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนดูแลนักเรียนและส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน พร้อมร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ กับ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

หลังจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของการดำเนินงานร่วมกันแล้ว จะได้มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES