ปฏิทิน TCAS ปี 2564

TCAS 1: Portfolio
5 ม.ค. 14 ม.ค.
TCAS 2: Quota
3 มี.ค 11 มี.ค
TCAS 3: Admission
7 พ.ค. 15 พ.ค.
TCAS 4: รับตรง
3 มิ.ย. 10 มิ.ย.
หมายเหตุ

รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ รวมต้องมีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต) และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต)

Last updated on มิถุนายน 11, 2021

รับสมัครนักศึกษา