รับสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-28-8027, 074-28 8014