ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ พร้อมเทคนิคสำคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ จากมุมมองของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ และรักในวิทยาศาสตร์