บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

จิตติมา โพธิ์เสนา

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วย
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2536
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย