นาย

แฉล้ม พรหมพัฒน์

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ชำนาญงาน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2547
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) สถาบันราชภัฏสงขลา
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

โสตทัศนูปกรณ์