บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

วีณา เอมเอก ทัพไชย

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2546
Ph.D. (Chemistry) THE UNIVERSITY OF WARWICK
United Kingdom
2536
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57217156392
1
Duangthong S., Kamhang R., Wararatananuruk P., Chooto P., Tapachai W.A., 2020. Simple on-line preconcentration spectrophotometry for detecting lead contamination from drinking water coolers and glazed bowl samples. Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 7(4): 473-482. (cited 1 times)
2
Phlay S., Tapachai W.A., Duangthong S., Worattananurak P., Chooto P., 2019. Simultaneous determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry with 2-mercaptobenzothiazole modified electrode. Journal of Electrochemical Science and Engineering 9(4): 231-242. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chooto, P., Saithong, S., Tapachai, W., Vataporn, S., Pakawatchai, C., Innuphat, C., Duangthong, S., & Puetpaiboon, W. (2022). Syntheses, crystal structures and Hirshfeld surface analyses of bis­(2-mercaptobenzimidazole)­bromo- and iodo­copper(I) complexes (ESCI). Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 78(5), 519-524.
2
Chooto, P., Tapachai, W., Duangthong, S., & Manaboot, S. (2020). Corrosion Inhibition of Copper by Thioureas and N, O, S-Ligating Ring Compounds. Portugaliae Electrochimica Acta, 38(5), 343-350.
3
Duangthong, S., Kamhang, R., Wararatananuruk, P., Chooto, P., & Tapachai, W. (2020). Simple on-line preconcentration spectrophotometry for detecting lead contamination from drinking water coolers and glazed bowl samples. Analytical And Bioanalytical Chemistry Research, 7(4), 473-482.
4
Phlay, S., Tapachai, W., Duangthong, S., Wararatananuruk, P., & Chooto, P. (2019). Simultaneous determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry with 2-mercaptobenzothiazole modified electrode. Journal Of Electrochemical Science And Technology, 00, 00.