บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

วีณา เอมเอก ทัพไชย

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2546
Ph.D. (Chemistry) THE UNIVERSITY OF WARWICK
United Kingdom
2536
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57217156392
1
Noppradit B., Chaiyosburana S., Khupsathianwong N., Tapachai W.A., Wattanakanjana Y., Phengdaam A., 2023. Green synthesis of silver nanoparticles using Saccharum officinarum leaf extract for antiviral paint. Green Processing and Synthesis 12(1) (cited 0 times)
2
Duangthong S., Kamhang R., Wararatananuruk P., Chooto P., Tapachai W.A., 2020. Simple on-line preconcentration spectrophotometry for detecting lead contamination from drinking water coolers and glazed bowl samples. Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 7(4): 473-482. (cited 1 times)
3
Phlay S., Tapachai W.A., Duangthong S., Worattananurak P., Chooto P., 2019. Simultaneous determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry with 2-mercaptobenzothiazole modified electrode. Journal of Electrochemical Science and Engineering 9(4): 231-242. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Noppradit, B., Chaiyosburana, S., Khupsathianwong, N., Tapachai, W., Wattanakanjana, Y., & Phengdaam, A. (2023). Green synthesis of silver nanoparticles using Saccharum officinarum leaf extract for antiviral paint (SCIE). Green Processing And Synthesis, 12, 1-9.
2
Chooto, P., Saithong, S., Tapachai, W., Vataporn, S., Pakawatchai, C., Innuphat, C., Duangthong, S., & Puetpaiboon, W. (2022). Syntheses, crystal structures and Hirshfeld surface analyses of bis­(2-mercaptobenzimidazole)­bromo- and iodo­copper(I) complexes (ESCI). Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 78(5), 519-524.
3
Chooto, P., Tapachai, W., Duangthong, S., & Manaboot, S. (2020). Corrosion Inhibition of Copper by Thioureas and N, O, S-Ligating Ring Compounds. Portugaliae Electrochimica Acta, 38(5), 343-350.
4
Duangthong, S., Kamhang, R., Wararatananuruk, P., Chooto, P., & Tapachai, W. (2020). Simple on-line preconcentration spectrophotometry for detecting lead contamination from drinking water coolers and glazed bowl samples. Analytical And Bioanalytical Chemistry Research, 7(4), 473-482.
5
Phlay, S., Tapachai, W., Duangthong, S., Wararatananuruk, P., & Chooto, P. (2019). Simultaneous determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry with 2-mercaptobenzothiazole modified electrode. Journal Of Electrochemical Science And Technology, 00, 00.