รศ.ดร.

นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2543
Ph.D. (Neuroscience) UNIVERSITY OF SHEFFIELD
United Kingdom
2531
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2527
วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Neuroscience

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลผลงานวิจัย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6507719967
2
Hayeelateh M., Hutapea A.M., Radenahmad N., 2022. Young coconut juice increased number of calbindin and vitamin D receptor cells via estrogen receptors in gastrointestinal tract of orchidectomized rats. European Journal of Anatomy 26(2): 199-216. (cited 1 times)
3
Radenahmad N., Sereemaspun A., Bueraheng N., Hutapea A.M., 2022. Beneficial Effects of Young Coconut Juice on Increasing Skin Thickness, Enhancing Skin Whitening, and Reducing Skin Wrinkles in Ovariectomized Rats. Applied Sciences (Switzerland) 12(3) (cited 2 times)
4
Naphatthalung J., Chairuk P., Yorsin S., Kanokwiroon K., Radenahmad N., Jansakul C., 2022. Decreased body-fat accumulation and increased vasorelaxation to glyceryl trinitrate in middle-aged male rats following six-weeks consumption of coconut milk protein. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 58 (cited 0 times)
5
Payanglee K., Hutapea A.M., Radenahmad N., 2021. Young coconut juice prevents neuronal cell death via ChAT, NMDAR1, and estrogen receptors in the hippocampus and prefrontal cortex of ovariectomized rats. European Journal of Anatomy 25(4): 407-422. (cited 1 times)
6
Makinde E.A., Radenahmad N., Zaman R.U., Olatunji O.J., 2020. Fatty Acids and Sterol Rich Stem Back Extract of Shorea Roxburghii Attenuates Hyperglycemia, Hyperlipidemia, and Oxidative Stress in Diabetic Rats. European Journal of Lipid Science and Technology 122(11) (cited 5 times)
7
Makinde E.A., Radenahmad N., Adekoya A.E., Olatunji O.J., 2020. Tiliacora triandra extract possesses antidiabetic effects in high fat diet/streptozotocin-induced diabetes in rats. Journal of Food Biochemistry 44(6) (cited 36 times)
8
Naphatthalung J., Chairuk P., Kanokwiroon K., Radenahmad N., Jansakul C., 2019. Effects of six weeks consumption of coconut milk oil on vascular functions and fasting blood glucose and lipid profile in middle-aged male rats. Functional Foods in Health and Disease 9(11): 719-734. (cited 2 times)
9
Shah M.A., Reanmongkol W., Radenahmad N., Khalil R., Ul-Haq Z., Panichayupakaranant P., 2019. Anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of rhinacanthins-rich extract from Rhinacanthus nasutus leaves in nicotinamide-streptozotocin induced diabetic rats. Biomedicine and Pharmacotherapy 113 (cited 34 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Asae, A., Hutapea, A., Saetan, J., & Radenahmad, N. (2023). Long-term supplementation with young coconut juice help prevent bone loss of orchidectomized rats by increasing connectivity density, percentage bone volume and osteoblast-/osteocyte-(ERα-/ ERβ-) immunoreactive cells of the L5 vertebra and femur (ESCI). European Journal Of Anatomy, 27(4), Pages 437 - 454.
2
Naphatthalung, J., Chairuk, P., Yorsin, S., Kanokwiroon, K., Radenahmad, N., & Jansakul, C. (2023). Decreased body-fat accumulation and increased vasorelaxation to glyceryl trinitrate in middle-aged male rats following six-weeks consumption of coconut milk protein (SCIE). Brazilian Journal Of Pharmaceutical Sciences, 58, Article number e20510.
3
Asae, A., Manggading Hutapea, A., Saetan, J., & Radenahmad, N. (2022). Accepted-Long-term supplement with young coconut juice help preventing bone loss of rat femur by increasing Connectivity Density of the trabecular bone and preserving osteoblast-/osteocyte-(ERα-/ERβ)-reactive cells of lumbar (L5) and femur in orchidectomized rats. (ESCI). European Journal Of Anatomy, 00, 00.
4
Hayeelateh, M., M. Hutapea, A., & Radenahmad, N. (2022). Young coconut juice increased number of calbindin and vitamin D receptor cells via estrogen receptors in gastrointestinal tract of orchidectomized rats (ESCI). European Journal Of Anatomy, 26(2), 199 - 216.
5
Radenahmad, N., Sereemaspun, A., Bueraheng, N., & Manggading Hutapea, A. (2022). Beneficial Effects of Young Coconut Juice on Increasing Skin Thickness, Enhancing Skin Whitening, and Reducing Skin Wrinkles in Ovariectomized Rats (SCIE). Applied Sciences (switzerland), 12(3), Article number 1584.
6
Payanglee, K., Hutapea, A., & Radenahmad, N. (2021). Young coconut juice prevents neuronal cell death via ChAT, NMDAR1, and estrogen receptors in the hippocampus and prefrontal cortex of ovariectomized rats (ESCI). European Journal Of Anatomy, 25(4), 407 - 422.
7
Makinde, E., Radenahmad, N., Zaman, R., & Joshua Olatunji, O. (2020). Fatty Acids and Sterol Rich Stem Back Extract of Shorea Roxburghii Attenuates Hyperglycemia, Hyperlipidemia, and Oxidative Stress in Diabetic Rats. European Journal Of Lipid Science And Technology, 122(11), Article number 2000151.
8
Makinde, E., Radenahmad, N., Adekoya, A., & Joshua Olatunji, O. (2020). Tiliacora Triandra Extract Possesses Antidiabetic Effects in High Fat Diet/Streptozotocin-Induced Diabetes in Rats. Journal Of Food Biochemistry, 44(6), Article No. e13239(1-11).
9
Naphatthalung, J., Chairuk, P., Kanokwiroon, K., Radenahmad, N., & Jansakul, C. (2019). Effects of six weeks consumption of coconut milk oil on vascular functions and fasting blood glucose and lipid profile in middle-aged male rats. Functional Foods In Health And Disease, 9(11), 719-734.
10
Balit, T., Abdel-wahhab, M., & Radenahmad, N. (2019). Young coconut juice reduces some histopathological changes associated with Alzheimer's disease through the modulation of estrogen receptors in orchidectomized rat brains. Journal Of Aging Research, 2019, Article number 7416419.
11
Shah, M., Reanmongkol, W., Radenahmad, N., Khalil, R., Ul-haq, Z., & Panichayupakaranant, P. (2019). Anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of rhinacanthins-rich extract from Rhinacanthus nasutus leaves in nicotinamide-streptozotocin induced diabetic rats. Biomedicine And Pharmacotherapy, 113, Article number 108702.
12
Naphatthalung, J., Cing, L., Kanokwiroon, K., Radenahmad, N., & Jansakul, C. (2018). Effects of six-week consumption of lard or palm oil on blood pressure and blood vessel H2S in middle-aged male rats. Functional Foods In Health And Disease, 8(6), 307-322.
13
Balit, T., Asae, A., Boonyoung, P., Chanchula, K., Hiranphan, P., Panityakul, T., & Radenahmad, N. (2018). Optimal doses and neuroprotective effects of prolonged treatment with young coconut juice in orchidectomized rats. A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(4), 482-490.
14
Chittrakarn, S., Radenahmad, N., Kaewsara, S., Udomuksorn, W., Keawpradub, N., & Phukpattaranont, P. (2018). Gastroprotective effects of methanolic extract of kratom leaves on gastric ulcer and reflux esophagitis in rats. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(2), 258-263.
15
Payanglee, K., , C., Panityakul, T., & Radenahmad, N. (2017). Beneficial effects of young coconut juice on preserving neuronal cell density, lipid, renal and liver profiles in ovariectomized rats. A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology (sjst), 39(2), 237-243.
16
Yorsin, S., Kanokwiroon, K., Radenahmad, N., & Jansakul, N. (2016). Increased vascular eNOS and cystathionine-γ-lyase protein after 6 weeks oral administration of 3, 5, 7, 3′, 4′-pentamethoxyflavone to middle-aged male rats. Naunyn-schmiedeberg's Archives Of Pharmacology, 389(11), 1183-1194.
17
Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Mitranun, W., & Sayoh, I. (2016). Beneficial effects of young coconut juice feeding on the lipid, renal and liver profiles, in ovariectomized rats: Preliminary novel findings. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 38(1), 57-65.
18
Radenahmad, N., Suwansa-ard, S., & Sayoh, I. (2015). Young coconut juice accelerates cutaneous wound healing by downregulating macrophage migration inhibitory factor (MIF) in ovariectomized rats: Preliminary novel findings. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 37(4), 417-423.
19
Radenahmad, N., Boonyoung, P., Kamkaew, K., Chanchula, K., & Kirirat, P. (2014). Effects of young coconut juice on the numbers of argyrophil endocrine cells in the gastrointestinal tract of male rats: Novel preliminary findings. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 36(6), 599-606.
20
Yorsin, S., Kanokwiroon, K., Radenahmad, N., & Jansakul, C. (2014). Effects of Kaempferia parviflora rhizomes dichloromethane extract on vascular functions in middle-aged male rat. Journal Of Ethnopharmacology, 156, 162-174.
21
Chongsa, W., Radenahmad, N., & Jansakul, C. (2014). Six weeks oral gavage of a Phyllanthus acidus leaf water extract decreased visceral fat, the serum lipid profile and liver lipid accumulation in middle-aged male rats. Journal Of Ethnopharmacology, 155(1), 396-404.
22
Radenahmad, N., Saleh, F., Sayoh, I., Sawangjaroen, K., Subhadhirasakul, P., Boonyoung, P., Rundon, W., & Mitarnun, W. (2012). Young coconut juice can accelerate the healing process of cutaneous wounds. Bmc Complementary And Alternative Medicine, 12(252), 1-17.
23
Radenahmad, N., Suwanpal, P., Yusuh, M., Eksomtramate, M., Ruangsri, P., & Chantanasuksilpa, A. (2012). Effects of young-coconut juice on increasing mandibular cancellous bone in orchidectomized rats: Preliminary findings. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 33(6), 617-623.
24
Radenahmad, N., Saleh, F., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundon, W., Withyachumnarnk, B., & Connor, J. (2011). Young coconut juice, a potential therapeutic agent that could significantly reduce some pathologies associated with Alzheimer’s disease: novel findings. . British Journal Of Nutrition , 105(5), 738-746.
25
Radenahmad, N., Saleh, F., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundon, W., Withyachumnarakul, B., & Connor, J. (2010). Young coconut juice, a potential therapeutic agent that could significantly reduce some pathologies associated with Alzheimer's disease: novel findings. British Journal Of Nutrition, -(-), 1-8.
26
Phochanukoon, N., Radenahmad, N., Eksomtramate, M., Ruangsri, P., Chantanasuksilpa, A., & Nitiruangjaras, A. (2010). Changes of condyle cartilage in orchidectomized rats fed with young coconut juice: Novel preliminary findings.. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 32(4), 333-339.
27
Radenahmad, N., Saleh, F., Sawangjaroen, K., Rundon, W., Withyachumnankul, B., & Connor, J. (2009). Young coconut juice significantly reduces histopathological changes in the brain that is induced by hormonal imbalance: A possible implication to postmenopausal women. Histology And Histopathology, 24(6), 667-674.
28
Sayoh, I., Radenahmad, N., Kirirat, P., Boonyoung, P., Janjula, K., & Mitarnun, W. (2008). Changes of Argyrophilendocrine Celisin the Gastrointestinal Tract of OvariecTomized Rats Fed with young coconut juice. Malaysian Journal Of Microscopy, 4(-), 237-245.
29
Radenahmad, N., Vongvatcharanon, U., Withyachumnarnkul, B., & Connor, J. (2006). Serum levels of 17beta-estradiol in ovariectomized rats fed young-coconut-juice and its effect on wound healing.. Songklanakarin J. Sci. Technol., 28(5), 897-910.
30
Vongvatcharanon, U., Vongvatcharanon, S., Radenahmad, N., Kirirat, P., Intasaro, P., Sobhon, P., & Parker, T. (2004). Angiotensin II may mediate apoptosis via AT1-receptors in the rat cardiac conduction system. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst, 5(3), 135-140.