บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

บุษบา รุกขชาติ

นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2536
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย