บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

นันทกาญจน์ มุรศิต

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2542
Ph.D. (Materials Physics) MACQUARIE UNIVERSITY
ออสเตรเลีย
2529
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2526
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ฟิสิกส์วัสดุ

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57190231742
1
Kunwar B.B., Adhikari B.R., Muensit N., Techato K., Gyawali S., 2022. Role of Vegetation for the Protection of Phewa Watershed, Kaski, Nepal. Environment and Ecology Research 10(2): 161-173. (cited 1 times)
2
Tohluebaji N., Yuennan J., Putson C., Muensit N., 2022. Improved Electroactive β Phase Nucleation and Dielectric Properties of P(VDF-HFP) Composite with Al(NO3)3·9H2O Fillers. Integrated Ferroelectrics 224(1): 181-191. (cited 0 times)
4
Tohluebaji N., Thainiramit P., Putson C., Muensit N., 2021. Phase and structure behavior vs. Electromechanical performance of electrostrictive p(vdf-hfp)/zno composite nanofibers. Polymers 13(15) (cited 5 times)
5
Tohluebaji N., Nawae S., Putson C., Muensit N., Yuennan J., 2021. Enhanced beta-phase formation and dielectric properties of P(VDF-HFP) nanofibers composites filled with polyaniline. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
6
Nawae S., Tohluebaji N., Putson C., Muensit N., Yuennan J., 2021. Effect of flow rate on the fabrication of P(VDF-HFP) nanofibers. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
7
Yuennan J., Nawae S., Tohluebaji N., Putson C., Muensit N., 2021. Preparation of superhydrophobic surface on P(VDF-HFP) fibers by electrospinning technique. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 3 times)
8
Hajeesaeh S., Muensit N., Van Dommelen P., Daengngam C., 2020. Durable slippery lubricant-infused multiscale-textured surfaces for repelling highly adhesive liquids. Materials Research Express 7(10) (cited 3 times)
9
Yuennan J., Muensit N., 2020. Preparation and characterization of flexible PVDF-HFP film for piezoelectric applications. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 715(1) (cited 6 times)
10
Hajeesaeh S., Kariyo S., Muensit N., Daengngam C., 2020. Self-stratifying particulate coating for robust superhydrophobic and latex-repellent surface. Journal of Environmental Treatment Techniques 8(3): 1107-1111. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kunwar, B., Adhikari, B., Muensit, N., Techato, K., & Gyawali, S. (2022). Role of Vegetation for the Protection of Phewa Watershed, Kaski, Nepal. Environment And Ecology Research, 10(2), 161 - 173.
2
Tohluebaji, N., Yuennan, J., Putson, C., & Muensit, N. (2022). Improved Electroactive β Phase Nucleation and Dielectric Properties of P(VDF-HFP) Composite with Al(NO3)3·9H2O Fillers (SCIE). Integrated Ferroelectrics, 224(1), 181 - 191.
3
Tohluebaji, N., Putson, C., Muensit, N., & Yuennan, J. (2021). Electrostrictive and Structural Properties of Poly(VinylideneFluoride-Hexafluoropropylene) Composite Nanofibers Filledwith Polyaniline (Emeraldine Base) (SCIE). Polymers, 13(13), 3250 1-12.
4
Tohluebaji, N., Thainiramit, P., Putson, C., & Muensit, N. (2021). Phase and Structure Behavior vs. Electromechanical Performance of Electrostrictive P(VDF-HFP)/ZnO Composite Nanofibers (SCIE). Polymers, 13(15), Article number 2565.
5
Hajeesaeh, S., Muensit, N., van Dommelen, P., & Daengngam, C. (2020). Durable Slippery Lubricant-Infused Multiscale-Textured Surfaces for Repelling Highly Adhesive Liquids. Materials Research Express, 7(10), Article number 106409.
6
Hajeesaeh, S., Kariyo, S., Muensit, N., & Daengngam, C. (2020). Self-Stratifying Particulate Coating for Robust Superhydrophobic and Latex-Repellent Surface. Journal Of Environmental Treatment Techniques, 8(3), 1107-1111.
7
Binhayeeniyi, N., Sukwisute, P., Nawae, S., & Muensit, N. (2020). Energy Conversion Capacity of Barium Zirconate Titanate. Materials, 13(2), 315 (1-9).
8
Mahawong, S., Dechtrirat, D., Watcharin, W., Wattanasin, P., Muensit, N., & Chuenchom, L. (2020). Mesoporous magnetic carbon adsorbents prepared from Sugarcane Bagasse and Fe2+ and Fe3+ via Simultaneous Magnetization and Activation for Tetracycline Adsorption. Science Of Advanced Materials, 12(2), 1-12.
9
Tohluebaji, N., Putson, C., & Muensit, N. (2019). High Electromechanical Deformation Based on Structural Beta-Phase Content and Electrostrictive Properties of Electrospun Poly(vinylidene fluoridehexafluoropropylene) Nanofibers. Polymers, 2019(11), 1-17.
10
Siri, R., Thongrom, S., van Dommelen, P., Muensit, N., & Daengngam, C. (2019). Demonstrating spray deposition of self-regulated nanorough layers for stable transparent superhydophobic film coatings. Thin Solid Films, 00, 00.
11
Sukwisute, P., Yuennan, J., & Muensit, N. (2019). Enhancement of ferroelectric phase and dielectric properties of P(VDF-HFP) by NiCl 2 ⋅6H 2 O nucleating agent. Integrated Ferroelectrics, 195(1), 30-239.
12
Nawae, S., Meesane, J., Muensit, N., & Daengngam, C. (2018). Layer-by-layer self-assembled films of silk fibroin/collagen/poly (diallyldimethylammonium chloride) as nucleating surface for osseointegration to design coated dental implant materials. Materials And Design, 160, 1158-1167.
13
Phooplub, K., Meesane, J., & Muensit, N. (2018). Development of Youngs modulus for collagen thin films reinforced with ZnO nanorods probed by Atomic force microscopy. Biomedical Physics & Engineering Express, 4(5), Article number 055022.
14
Phooplub, K., & Muensit, N. (2018). Electro-mechanical properties of poly(vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) reinforced with zinc oxide nanostructure. Micro & Nano Letters, 13(8), 1063–1067.
15
Yuennan, J., Sukwisute, P., & Muensit, N. (2018). Effect of hydrated salts on the microstructure and phase transformation of poly(vinylidenefluoride-hexafluoropropylene) composites. Materials Research Express, 5(5), 1-11.
16
, A., Putson, C., & Muensit, N. (2018). High Electromechanical Performance of Modified Electrostrictive Polyurethane Three-Phase Composite. Composites Science And Technology, 158, 164-174.
17
Chunglok, A., Muensit, N., & Daengngam, C. (2016). Extreme Wetting-Resistant Multiscale Nano-/Microstructured Surfaces for Viscoelastic Liquid Repellence. Journal Of Nanomaterials, 2016, Article number 9510156.
18
Putson, C., Jaaoh, D., & Muensit, N. (2016). Large electromechanical strain at low electric field of modified polyurethane composites for flexible actuators. Materials Letters, 172, 27-31.
19
Jaaoh, D., Putson, C., & Muensit, N. (2016). Enhanced strain response and energy harvesting capabilities of electrostrictive polyurethane composites filled with conducting polyaniline. Composites Science And Technology, 122, 97-103.
20
Jaleh, B., Gavar, N., Fakhri, P., Muensit, N., & Taheri, S. (2015). Characteristics of PVDF membranes irradiated by electron beam. Membranes, 5(1), 1-10.
21
Koyvanich, K., Smithmaitrie, P., & Muensit, N. (2015). Perspective microscale piezoelectric harvester for converting flow energy in water way. Advanced Materials Letters, 6(6), 538-543.
22
Jaaoh, D., Putson, C., & Muensit, N. (2015). Deformation on segment-structure of electrostrictive polyurethane/polyaniline blends. Polymer (united Kingdom), 61, 123-130.
23
van Dommelen, P., & Muensit, N. (2014). Modulation intersubband absorption and the hot electron mechanism in heterostructure of AL1-yInyN/Ga1-xInxN. Chinese Journal Of Physics, 52(6), 1825-1833.
24
Rakbamrung, P., & Muensit, N. (2013). Experimental assessment of polyvinyledene fluoride coupled through standard approach for vibration-energy harvesting. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 35(5), 605-610.
25
Bomlai, P., Muensit, N., & Milne, S. (2013). Structural and electrical properties of Na0.47K0.47Li0.06NbO3 lead-free piezoelectric ceramics modified by AgSbO3. Ceramics International, 39, S135-S138.
26
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Muensit, N. (2013). Structural, optical and antibacterial properties of nanocrystalline Zn1-xLaxO compound semiconductor. Materials Science In Semiconductor Processing, 16(2), 504-512.
27
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Muensit, N. (2013). Optical, photocatalytic and bactericidal properties of Zn1-xLaxO and Zn1-xMgxO nanostructures prepared by a sol-gel method. Ceramics International, 39(5), 5597-5608.
28
Sukwisute, P., Koyvanitch, K., Putson, C., & Muensit, N. (2013). Electrostrictive Energy Conversion of Polyurethane with Different Hard Segment Aggregations. Advances In Materials Science And Engineering, 2013, 318185(1-8).
29
Sukwisute, P., Muensit, N., Soontaranon, S., & Rugmai, S. (2013). Micropower energy harvesting using poly(vinylidene fluoride hexafluoropropylene). Appl. Phys. Lett., 103(6), 063905.
30
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Sukolrat, A., & Muensit, N. (2013). Optical and photocatalytic properties of La-doped ZnO nanoparticles prepared via precipitation and mechanical milling method. Ceramics International, 39(3), 2811-2819.
31
Bomlai, P., Muensit, N., & Milne, S. (2012). Structural and electrical properties of Na 0.47K 0.47Li 0.06NbO 3 lead-free piezoelectric ceramics modified by AgSbO 3. Ceramics International, XX(XX), XX.
32
Lallart, M., Richard, C., Sukwisute, P., Petit, L., Guyomar, D., & Muensit, N. (2012). Electrostrictive bending actuators: Modeling and experimental investigation. Sensors And Actuators A-physical, 179(-), 169-177.
33
Jaleh, B., Fakhri, P., Noroozi, M., & Muensit, N. (2012). Influence of Copper Nanoparticles Concentration on the Properties of Poly(vinylidene fluoride)/Cu Nanoparticles Nanocomposite Films. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 22(4), 878-885.
34
Thanachayanont, C., Yordsri, V., Kijamnajsuk, S., Binhayeeniyi, N., & Muensit, N. (2012). Microstructural investigation of sol-gel BZT powders. Materials Letters, 82(-), 205-207.
35
Sirisathitkul, C., Jantaratana, P., & Muensit, N. (2012). Dielectric and magnetic properties of polyvinylidene fluoride polymer composites highly loaded with nickel. Science And Engineering Of Composite Materials, 19(3), 255-258.
36
Putson, C., Jaaoh, D., Meauma, N., & Muensit, N. (2012). Effect of Micro- and Nano-Particle Fillers at Low Percolation Threshold on the Dielectric and Mechanical Properties of Polyurethane/Copper Composites. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 22(6), 1300-1307.
37
Smithmaitrie, P., Suybangdum, P., Laoratanakul, P., & Muensit, N. (2012). Design and performance testing of an ultrasonic linear motor with dual piezoelectric actuators. Ieee Transactions On Ultrasonics, Ferroelectrics And Frequency Control, 59(5), 1033-1042.
38
Bomlai, P., Muensit, N., & Milne, S. (2012). Structural and electrical properties of (1-x)(Na0.465K0.465 Li0.07)NbO3 – x CaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics with high Curie temperature. Procedia Engineering, 32(-), 814-820.
39
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Muensit, N., Sangkanu, S., & Jonas, J. (2012). Synthesis, characterization, photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped ZnO powders modified with a diblock copolymer. Powder Technology , 219(1), 158-164.
40
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Muensit, N., & Sangkanu, S. (2012). Morphology, photocatalytic and antibacterial activities of radial spherical ZnO nanorods controlled with a diblock copolymer. Superlattices And Microstructures , 51(1), 103-113.
41
Putson, C., Lebrun, L., Guyomar, D., Muensit, N., Cottinet, P., Seveyrat, L., & Guiffard, B. (2011). Effects of copper filler sizes on the dielectric properties and the energy harvesting capability of nonpercolated polyurethane composites. Journal Of Applied Physics, 109(-), 024104-024104-8.
42
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Muensit, N. (2011). Dependence of photocatalytic activity on structural and optical properties of nanocrystalline ZnO powders . Ceramics International , 37(7), 2247-2253.
43
Salaeh, S., Bomlai, P., Muensit, N., & Nakason, C. (2011). Ceramic/natural rubber composites: influence types of rubber and ceramic materials on curing, mechanical, morphological, and dielectric properties. Journal Of Materials Science, 46(4), 1723-1731.
44
Rakbamrung, P., Lallart, M., Guyomar, D., Muensit, N., Thanachyanont, C., Lucat, C., Guiffard, B., Petit, L., & Sukwisute, P. (2010). Performance comparison of PZT and PMN-PT piezoceramics for vibration energy harvesting using standard or nonlinear appoach. Sensors And Actuators A-physical, -(-), 1-8.
45
Rakbamrung, P., Lallart, M., Guyomar, D., Muensit, N., Thanachayanont, C., Lucat, C., Guiffard, B., Petit, L., & Sukwisute, P. (2010). Preformance comparison of PZT and PMN-PT piezoceramics for vibration energy havesting using standard or nonlinear approach. Sensors & Actuators, 163(11), 493-500.
46
Muensit, N., Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Sukolrat, A. (2010). The dependence of optical properties on the morphology and defects of nanocrystalline ZnO powders and their antibacterial activity. Journal Of Ceramic Processing Research, 11(5), 547-551.
47
Bomlai, P., Songsurin, C., Muensit, N., & Milne, S. (2010). Structural and electrical properties of (1-x) Na0.465Li0.07Nb0.93Ta0.07O3-x MnO lead-free piezoelectric ceramics synthesized at low sintering temperatures. Scienceasia, 36(3), 231-236.
48
Rakbamrung, P., & Muensit, N. (2010). Low and High-Loaded Electroactive Polyvinylidene Fluoride Polymers. Journal Of Materials Science And Engineering, 4(6), 23-31.
49
Muensit, S., Binhayeeniyi, N., Sukwisut, P., & Thanachayanont, ๋. (2010). Physical and electromechanical properties of barium zirconium titanate synthesized at low-sintering temperature. Materials Letters, 64(3), 305-308.
50
Bomlai, P., Muensit, S., & Milne, S. (2009). Phase transition behaviour and dielectric properties of Na0.5K0.5NbO3-LiTaO3-LisbO3 lead-free piezoceramic. Scienceasia, 35(3), 261-267.
51
Smithmaitrie, P., Muensit, S., & Tzou, H. (2009). Design and Testing of Piezoelectric Circular Arc Driver. Journal Of Intelligent Material Systems And Structures, 20(12), 1493-1502.
52
Guyomar, D., Putson, C., Cottinet, P., Guiffard, B., & Muensit, S. (2009). Electrostrictive energy conversion in polyurethane nanocomposites. Journal Of Applied Physics, 106(1), 0149101- 0149109.
53
Smithmaitrie, P., Suybangdum, M., Muensit, S., & Tzou, H. (2008). Wave propagations of curvilinear motors driven by partially laminated piezoelectric actuators. Smart Material Structure, 17(6), 1-10.
54
Bomlai, P., Sukpraseart, S., Muensit, S., & Milne, S. (2008). Phase development, densification and dielectric properties of (0.95-x)Na0.5K0.5NbO3 - 0.05LiTaO3 - x LiSbO3 lead-free piezoelectric ceraamics. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 30(6), 791-797.
55
Ruangchalermwong, C., Li, J., Zhu, Z., & Muensit, S. (2008). Phase transition and electrical properties of highly [111]-oriented and niobium-modified Pb(ZrxTi1_x)O3 thin films with different Zr/Ti ratios. Journal Of Physics D: Applied Physics, 41(-), 1-6.
56
Ruangchalermwong, C., & Muensit, S. (2008). Effect of Carbon Nanotubes Incorporation on Characteristics of Sol-gel Derived PZT Film. Chiang Mai University Journal, 7(1), 1-6.
57
Bomlai, P., Sukpraseart, S., Muensit, S., & Mine, S. (2008). Reaction-sintering of lead-free piezoceramic compositions: (0.95-x)Na0.5K0.5NbO3-0.05LiTaO3-xLiSbO3. Journal Of Materials Science, 43(18), 6116-6121.
58
Binhayeeniyi, N., Dasaesamoh, A., Khakong, J., Khaenamkaew, P., & Muensit, S. (2008). Micro- and Macroscopic Observations of the Microtexture, the Dielectric and Piezoelectric Properties in Bulk and Multilayer Pb (Zr, Ti)O3. Advanced Materials Research, 55-57(-), 45-48.
59
Muensit, S., Sukwisut, P., Khaenamkaew, P., & Lang, S. (2008). Piezoelectric coefficients of multilayer Pb(Zr, Ti)O3 thin films. Applied Physics A: Materials Science & Processing, 92(-), 659-663.
60
Khaenamkaew, P., Bdikin, I., Kholkin, A., & Muensit, S. (2008). Microstructure and ferroelectric properties of sol-gel graded PZT (40/52/60) and (60/52/40) thin films. Ceramics International, 34(-), 1027-1030.
61
Khaenamkaew, P., Bdikin, I., Kholkin, A., & Muensit, S. (2008). Local piezoresponse and ferroelectric domain of sol-gel Pb(Zrx,Ti1-x)O3 film. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 31(1), 59-63.
62
Bomlai, P., Sinsap, P., Muensit, S., & Milne, S. (2008). Effect of MnO on the Phase Development, Microstructures, and Dielectric Properties of 0.95Na0.5K0.5NbO3-0.05LitaO3 Ceramics. Journal Of The American Ceramic Society, 91(2), 624-627.
63
Sumathakulawat, W., Phongdara, B., & Muensit, S. (2007). Transducer elements made from piezofilms of PVDF and BaTiO3/PVDF. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 10(2), 28-31.
64
Lang, S., Ringgaard, E., Muensit, S., Wu, X., Lashley, J., & Wong, Y. (2007). Thermal Diffusivity by Laser Intensity Modulation Method (LIMM-TD): A Novel Technique for the Determination of Thermal Diffusivities and Conductivities and Its Application to Porous PZT and Silica Samples. Ultrasonics Ferroelectrics And Frequency Control, 54(12), 2608-2616.
65
Hajeesaeh, S., & Muensit, S. (2007). Theory and measurements for 0-3 BaTiO3/PVDF composites. Songklanakarin J. Sci. Technol., 29(suppl. 2), 413-418.
66
Bomlai, P., Saengchote, W., Muensit, S., & Milne, S. (2007). Phase and morphology evolution of (Na1-xKx)NbO3 powders related to calcinations and K2CO3 content. Songklanakarin J. Sci. Technol., 29(2), 441-448.
67
Bomlai, P., Wichianrat, P., Muensit, S., & Milne, S. (2007). Effect of calcination conditions and excess alkali carbonate on the phase formation and particle morphology of Na0.5K0.5NbO3 powders. Journal Of The American Ceramic Society, 90(5), 1650-1655.
68
Khaenamkaew, P., Muensit, S., Bdikin, I., & Kholkin, A. (2007). Effect of Zr/Ti ratio on the microstructure and ferroelectric properties of lead zirconate titanate thin films. Materials Chemistry And Physics, 102(2-3), 159-164.
69
Lang, S., & Muensit, S. (2006). Review of some lesser-known applications of piezoelectric and pyroelectric polymers. Applied Physics A –materials Science & Processing, 85(2), 125-134.
70
Auisui, P., Muensit, S., Guy, I., Rujijanagul, G., & Tunkasiri, T. (2006). Piezoceramic-Polymer Composites for Detector Applications. Ferroelectrics, 345, 109-114.
71
Muensit, S., & Jitphusa, A. (2004). Hydrostatic Responses of Porous PZT and BT Ceramics . Proceeding Of The Third Thailand Materials Science And Technology Conference , 1, 237 - 239.
72
Khaenamkaew, P., Muensit, S., & Aiyarak, P. (2003). Piezoelectric effects of single-crystal GaAs and multi-layered AlxGa1-xAs/GaAs material measured by the Michelson interferometer. Songklanakarin J. Sci. Technol., 25(5), 623-628.
73
หะยีสะเอะ, ส., & หมื่นสิทธิ์, ศ. (2002). แบบจำลองทางทฤษฎีและการวัดสำหรับคอมโพสิท 0-3 BaTiO3/PVDF . วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 1, -.