บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2549
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2533
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2529
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 25634089300
2
Sutthinon P., Thonsaeng S., Suwanphakdee C., Rungwattana K., Ketwetsuriya C., Meesawat U., 2022. Pollen development, pollenkitt production and the occurrence of protruding oncus in Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz (Clusiaceae). Grana 61(3): 214-224. (cited 0 times)
3
Nuanjunkong N., Tongurai C., Tzen J.T.C., Jiang P.L., Meesawat U., 2021. Features of jatropha curcas seed oil in relation to different pollination methods. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(1): 275-282. (cited 0 times)
4
5
Nuanjunkong N., Tongurai C., Meesawat U., 2020. Developmental evidence of male and female gametophytes of jatropha curcas l.: Pollen capability and stigma receptivity. Walailak Journal of Science and Technology 17(4): 380-391. (cited 1 times)
6
7
Sutthinon P., Samuels L., Meesawat U., 2019. Pollen development in male sterile mangosteen (Garcinia mangostana L.) and male fertile seashore mangosteen (Garcinia celebica L.). Protoplasma 256(6): 1545-1556. (cited 6 times)
8
Soonthornkalump S., Nakkanong K., Meesawat U., 2019. In vitro cloning via direct somatic embryogenesis and genetic stability assessment of Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein: the endangered Venus’s slipper orchid. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant 55(3): 265-276. (cited 19 times)
9
Pelden D., Meesawat U., 2019. Foliar idioblasts in different-aged leaves of a medicinal plant (Annona muricata L.). Songklanakarin Journal of Science and Technology 41(2): 413-419. (cited 4 times)
10
Wattanapan N., Nualsri C., Meesawat U., 2018. In vitro propagation through transverse thin cell layer (Ttcl) culture system of lady’s slipper orchid: Paphiopedilum callosum var. sublaeve. Songklanakarin Journal of Science and Technology 40(2): 306-313. (cited 6 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Nuanjunkong, N., Tongurai, C., T. C. Tzen, J., Jiang, P., & Meesawat, U. (2021). Features of jatropha curcas seed oil in relation to different pollination methods. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(1), 275-282.
2
Klinnawee, L., Sok, B., Duangpan, S., & Meesawat, U. (2020). Pup1-K46 Fosters Internal Phosphorus Accumulation in Lowland indica Rice. Asian Journal Of Plant Sciences, 19(3), 205-213.
3
Nuanjunkong, N., & Meesawat, U. (2020). Effect of Abscisic Acid (ABA) on Oil Content and Fatty Acid Profiles of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Aggregate Cell Suspension. Songklanakarin Journal Of Plant Science, 7(3), 205-217.
4
Soonthornkalump, S., Meesawat, U., & Sutthinon, P. (2020). Pollen viability and the preliminary study of pollen preservation method of Amorphophallus koratensis Gagnep. (Araceae), the potential exotic ornamental plant. Acta Horticulturae, 1298(8), 183-186.
5
Soonthornkalump, S., Yamamoto, S., & Meesawat, U. (2020). Adding ascorbic acid to reduce oxidative stress during cryopreservation of somatic embryos of Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) stein, an endangered orchid species. Horticulture Journal, 89(4), 466-472.
6
Nuanjunkong, N., Tongurai, C., & Meesawat, U. (2020). Developmental Evidence of Male and Female Gametophytes Biodiesel Jatropha curcus L.: Pollen Capability and Stigma Receptivity. Walailak Journal Of Science And Technology, 17(4), 380-391.
7
Pelden, D., & Meesawat, U. (2019). Foliar idioblasts in different-aged leaves of a medicinal plant (Annona muricata L.). Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 41(2), 414-420.
8
Soonthornkalump, S., Yamamoto, S., Nakkanong, K., & Meesawat, U. (2019). The Investigation of Condition for cryopreservation of Snow-White Venus's Slipper Orchid Protocorm (Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein) using V cryo-plate method. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 6(4), 00.
9
Sok, B., Duangpan, S., Meesawat, U., & Klinnawee, L. (2019). Application of the Pup1-K46 Marker to Evaluate Phosphorus-Deficient Tolerance in Lowland Rice Cultivars from Southern Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., 35(2), 17-30.
10
Sutthinon, P., Samuels, L., & Meesawat, U. (2019). Pollen development in male sterile mangosteen (Garcinia mangostana L.) and male fertile seashore mangosteen (Garcinia celebica L.). Protoplasma, 00, 1-12.
11
บุญคุ้ม, อ., & มีสวัสดิ์, อ. (2019). การเกิดสัณฐานในหลอดทดลอง และการตรวจสอบสารสำคัญในทุเรียนเทศ (Annona muricata L.) -- In vitro morphogenesis and detection of important substances in soursop (Annona muricata L.). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 6(3), 00.
12
Soonthornkalump, S., Nakkanong, K., & Meesawat, U. (2019). In vitro cloning via direct somatic embryogenesis and genetic stability assessment of Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein: the endangered Venus’s slipper orchid. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, 55(3), 265–276.
13
Sutthinon, P., Samuels, L., & Meesawat, U. (2018). Male functionality in Garcinia celebica L., a candidate ancestor species of mangosteen (G. mangostana L.). Botany, 96(10), 685-693.
14
Wattanapan, N., Nualsri, C., & Meesawat, U. (2018). In vitro propagation through transverse thin cell layer (Ttcl) culture system of lady’s slipper orchid: Paphiopedilum callosum var. sublaeve. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(2), 306-313.
15
Wattanasilakorn, S., Sdoodee, S., Nualsri, C., Chuenchitt, S., Meesawat, U., & Sopharat, J. (2017). Assessment of Rubber Clonal Rootstocks for the Tolerance of White Root Disease (Rigidoporus microporus) in Southern Thailand. Walailak Journal Of Science And Technology, 14(7), 549-561.
16
วัฒนาพันธ์, น., นวลศรี, จ., & มีสวัสดิ์, อ. (2016). ผลของสารจากธรรมชาติต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้รองเท้านารีม่วงสงขลา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(3), 109-120.
17
Yodyotee, Y., Roongsattham, P., Nualsri, C., & Meesawat, U. (2016). In vitro laticifer identification in young shoot-derived callus of Hevea brasiliensis Muell. Arg.. Walailak Journal Of Science And Technology, 14(7), 563-570.
18
Wattanapan, N., Nualsri, C., & Meesawat, U. (2016). Effects of Natural Additives on Asymbiotic Seed Germination and Growth of Endangered Lady’s Slipper Orchid: Paphiopedilum callosum var. sublaeve. Princess Of Naradhiwas University Journal, 8(3), 109-120.
19
Chaireok, S., Thammasiri, K., & Meesawat, U. (2016). Vitrification-based cryopreservation of protocorm-like bodies of an endangered ladys slipper orchid: Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein. Cryo Letters, 37(3), 154-162.
20
Khotcharat, N., Sdoodee, S., & Meesawat, U. (2016). Growth performance of clonal rubber rootstocks and combining ability test with the scion of clone RRIM 600. Agriculture And Natural Resources, 50(2), 98-103.
21
Penjor, P., Chantanaorrapint, S., & Meesawat, U. (2016). Morphological and anatomical features of cosmopolitan hornwort: Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk. Walailak Journal Of Science And Technology, 13(9), 769-779.
22
Kaewubon, P., & Meesawat, U. (2016). Histological examination of callogenesis in bisected protocorm culture of pigeon orchid (Dendrobium crumenatum Swartz). Walailak Journal Of Science And Technology, 13(9), 745-756.
23
Chaireok, S., Thammasiri, K., & Meesawat, U. (2015). Optimization of protocorm-like bodies tissue culture and clonal propagation conditions for endangered lady's slipper orchid (paphiopedilum niveum (rchb.f.) Stein). Pakistan Journal Of Biotechnology, 12(2), 105-114.
24
Kaewubon, P., Towatana, N., Da Silva, J., & Meesawat, U. (2015). Ultrastructural and biochemical alterations during browning of pigeon orchid (Dendrobium crumenatum Swartz) callus. Plant Cell Tissue And Organ Culture, 121(1), 53-69.
25
สุทธินนท์, พ., มีสวัสดิ์, อ., & ปุรินทวรกุล, ช. (2013). กายวิภาคศาสตร์การเจริญของสปอร์และเอ็มบริโอในมังคุด (Garcinia mangostana L.) (Developmental anatomy of sporogenesis and embryogenesis in mangosteen (Garcinia mangostana L.)). Thai Journal Of Botany, 5(2), 119-129.
26
เงินหมื่น, อ., มีสวัสดิ์, อ., & ปุรินทวรกุล, ช. (2013). ผลของความเค็มต่อการเปลี่ยนเเปลงทางการวิภาคของหญ้าสะกาดน้ำเค็ม (Paspalum vaginatum Swartz)ในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้าง. วารสารพฤษศาสตร์ไทย, 5(2), 107-118.
27
Kaewubon, P., Sungdum, S., Thammasiri, K., & Meesawat, U. (2010). Plant regeneration through somatic embryogenesis from callus-derived PLBs of tropical slipper orchid (Pabhiopedilum niveum (Rchb.f)Pfitz). Floriculture And Ornamental Biotechnology, 4(-), 29-35.
28
Sritongchuay, T., Bumrurgsri, S., Meesawat, U., & Mazer, S. (2010). STIGMA CLOSURE AND RE-OPENINGIN OROXTLUM INDICUM (BIGNONIACEAE): CAUSES AND CONSEQUENCES. American Journal Of Botany, 97(1), 136-143.
29
ลีลาวัฒนานันท์, ศ., วรรณชิต, ว., & มีสวัสดิ์, อ. (2008). ผลของการถ่ายเรณูต่อการติดผลและติดเมล็ดของส้มจุก (Effect of Pollination Treatments on the Fruit and Seed Setting of the Neck Orange (Citrus reticulata Blanco)). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 26(1), 39-49.
30
Meesawat, U., Srisawat, T., Eksomtramage, L., & Kanchanapoom, K. (2008). Nuclear DNA content of the pigeon orchid (Dendrobium crumenatum Sw.) with the analysis of flow cytometry. Songklanakarin J. Sci. Technol., 30(3), 277-280.
31
Meesawat, U., & Kanchanapoom, K. (2007). Understanding the flowering behavior of the pigeon orchid (Dendrobium crumenatum Swartz). Orchid Science And Biotechnology, 1(1(1)), 6-14.
32
Meesawat, U., & Kanchanapoom, K. (2006). In vitro Floral Bud Formation in the Pigeon Orchid (Dendrobium crumenatum Swartz). Thai Journal Of Agricultrual Science, 39(1-2), 1-9.
33
มีสวัสดิ์, อ., ปุรินทวรกุล, ช., มะยะกูล, ส., & หิรัญพันธุ์, ร. (1999). ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคตามฤดูกาลของหญ้าทะล ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง (Diversity and Seasonal Anatomical Changes of Seagrasses at Hat Chao Mai National Park, Trang Province). Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 21(1), 65-81.