บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

กรรยา พิทักษ์ฉนวน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2535
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย